tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa
Posted on

Apklausų rezultatai

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), siekdama gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, Tarnybos svetainėje nuolat atlieka apklausas. Kaip rodo 2014 m. atliktų apklausų duomenys, net 100 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų pažymėjo, kad Tarnyba jų klausimus išsprendžia kvalifikuotai, kad jiems pakanka informacijos apie Tarnybos veiksmus, kurių Tarnyba ėmėsi spręsdama klausimus, taip pat visi respondentai teigė, kad jiems pakanka Tarnybos svetainėje esančios teisinės informacijos.
Informacijos apie Tarnybos veiklą pakanka 75 proc. respondentų. Tiek pat procentų apklaustųjų atsakė, kad reikiama jiems informacija gaunama greitai, likusieji 25 proc. nurodė, kad informaciją gavo teisės aktų nustatytais terminais. 87,5 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų teigia, kad jiems pakanka informacijos apie galimybę pateikti pranešimus pasitikėjimo telefonu.

Posted on

Dėl euro įvedimo

Dėl euro įvedimo
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos atkreipia dėmesį, kad yra nemažai valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir Lietuvos Respublikos teisės aktais įgaliotų kitų juridinių asmenų išleidžiamų saugiųjų dokumentų blankų ir keleivinio transporto bilietų, kuriuose yra nurodytas valiutos litais rekvizitas. Dėl euro įvedimo reikalinga keisti tokių blankų ir keleivinio transporto bilietų privalomąsias formas, įtvirtinant euro valiutos pavadinimą. Daugiau

Posted on

Tvirtinančioms įstaigoms

Tvirtinančių įstaigų dėmesiui!
Atsižvelgdama į valstybės ir savivaldybių įstaigų pateikiamus klausimus dėl saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamintojo parinkimo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) atkreipia dėmesį, kad:
·          Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamintoją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parenka užsakovas (Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 13 straipsnis).
·          Gaminant saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus yra naudojama įslaptinta informacija. Saugiajam dokumentui ir saugiajam dokumento blankui gaminti Tarnyba perduoda užsakovo nurodytam gamintojui saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko grafinį projektą skaitmenine (elektronine) laikmena, kuris yra įslaptinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 7 straipsnio 3 dalimi ir Detaliu įslaptinamos informacijos, susijusios su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos veikla, sąrašu, suderintu su Lietuvos Respublikos paslapčių koordinavimo komisija ir patvirtintu Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1-24RN.
·          Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugų viešieji pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatomis (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnis, 4 straipsnio 7, 8 dalys).
·          Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, kontrolę vykdo bei konsultuoja perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus šių pirkimų klausimais Viešųjų pirkimų tarnyba (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 9 straipsnio 1 dalis).

Posted on

Tvirtinančioms įstaigoms

Tvirtinančių įstaigų dėmesiui!
Informuojame, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. pradėjus veikti Teisės aktų registrui, teikdami Paraišką įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą ar Pranešimą apie duomenų pakeitimą ar (ir) papildymą pridėkite teisės akto, kuriuo patvirtinta ar pakeista saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko privalomoji forma, kopiją.

Posted on

Įsakymų skelbimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. veiklą pradėjo Teisės aktų registras.
Atkreiptinas dėmesys, kad informacija, kuri pagal galiojančiuose teisės aktuose Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) nustatytą įpareigojimą buvo skelbiama leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai”, nuo 2014 m. sausio 1 d. skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.vdtat.gov.lt:
1. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijos sprendimai dėl dokumentų blankų priskyrimo / nepriskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui – skyriuje „Technologinės apsaugos nustatymo komisija”;
2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus įsakymai dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos priemonių aprašų visuomenei patvirtinimo – skyriaus „Teisinė informacija” srities „Teisės aktai” dalyje „Įsakymai dėl technologinės apsaugos priemonių aprašų patvirtinimo”;
3. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus įsakymai dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijų išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo – skyriuje „Licencijos”.