tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

INFORMACIJA
APIE SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ REGISTRĄ
  • Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registras (iki 2008 m. sausio 1 d. – Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų registras) įsteigtas 2004 m. sausio 1 d., jo nuostatai patvirtinti 2003 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1648.
  • Registro objektas – saugieji dokumentai ir saugieji dokumentų blankai. Registro duomenų bazėje kaupiami duomenys apie saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą, gamybą ir klastojimą.
  • Registro paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti duomenis apie Lietuvos Respublikoje išleidžiamus saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus.
  • Registro valdytojas – Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos, kuri atlieka ir registro tvarkytojo funkcijas.
  • Registro duomenų teikėjai – Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinių transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančios įstaigos, Vidaus reikalų ministerija, ekspertizes atliekančios įstaigos, saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamintojai, registro tvarkytojas.
  • Susiję registrai ir valstybės informacinės sistemos – Juridinių asmenų registras, Nusikalstamų veikų žinybinis registras, Licencijų informacinė sistema.
  • Registro duomenys ir dokumentai yra vieši. Registro duomenys skelbiami registro tvarkytojo interneto svetainėje ir teikiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka: duomenys teikiami vieną kartą pagal duomenų gavėjo prašymą, kitais atvejais – pagal registro duomenų teikimo sutartis. Registro duomenų gavėjo prašyme turi būti nurodytas registro duomenų naudojimo tikslas. Teikiamų registro duomenų sąrašas, registro duomenų teikimo būdai ir naudojimo apribojimai nustatomi registro duomenų teikimo sutartyse. Registro duomenų gavėjas gautų duomenų negali panaudoti kitam tikslui arba kitaip, nei nustatyta duomenų teikimo sutartyse arba nurodyta duomenų gavėjo prašyme.

Informacija teikiama tel. (8 5) 270 9165