tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

nukenteje asmenys

Klausimus ir pasiūlymus galite pateikti el. pašto adresu klausimai@vdtat.gov.lt

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kokius veiksmus turi atlikti įstaiga patvirtinusi Vyriausybės vertybinio popieriaus, banderolės, keleivinio transporto bilieto, oficialiojo žymėjimo ženklo ar dokumento blanko privalomąją formą?

Po teisės akto, kuriuo tvirtinama privalomoji forma, įsigaliojimo per 30 dienų privaloma kreiptis į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų vertinimo ir priskyrimo / nepriskyrimo prie saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų (jei teisės aktu keičiama jau patvirtinta privalomoji forma, į Komisiją pakartotinai kreiptis nereikia).

Kokia yra Paraiškos įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą pateikimo (popieriniu ar elektroniniu būdu) tvarka?

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijai nusprendus priskirti dokumento blanką atitinkamam technologinės apsaugos lygiui ir polygiui ir jos sprendimą paskelbus Tarnybos svetainės Komisijai skirtame skyriuje, tvirtinanti įstaiga ar pagal kompetenciją jos įgaliota institucija per 30 kalendorinių dienų privalo Tarnybai pateikti Paraišką įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą. Tai galima atlikti popieriniu ar elektroniniu būdu, jeigu valstybės tarnautojai turi galimybę autentifikuotis valstybės tarnautojo pažymėjimu portale „Elektroniniai valdžios vartai“ per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP). Paraiškos formą ir jos pildymo taisykles rasite Tarnybos interneto svetainės skyriuje „Registras“.
Esant neaiškumams, konsultuojama tel. (8 5) 270 9165 ir (8 5) 212 3450.

Kada pildomas Prašymas pakeisti metriką?

Ši forma pildoma, jei reikia pagaminti papildomą tiražą. Prašymo pakeisti metriką formą ir pildymo tvarką rasite Tarnybos interneto svetainės skyriaus „Registras“ srityje „Formos“. Ją taip pat galima pateikti pasinaudojus elektronine paslauga portale „Elektroniniai valdžios vartai“.

Per kiek laiko Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos parengia saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko grafinį projektą, tvirtinančiai įstaigai pranešus apie saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko pasirinktą gamintoją?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi,  patvirtinus saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir užsakovui raštu pranešus Tarnybai apie pasirinktą saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko gamintoją ir užsakymo pagaminti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento  blanką pateikimo datą, Tarnyba per 30 darbo dienų parengia saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko grafinį projektą.

Ar galima Saugiųjų dokumentų blankų rengimą, leidybos organizavimą bei savivaldybių ir mokymo institucijų aprūpinimą jais perduoti vykdyti ne viešojo sektoriaus subjektams, šias paslaugas perkant Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka?

Asmenų aprūpinimas saugiaisiais dokumentų blankais yra valstybės, savivaldybės institucijos ar įstaigos, kuri tvirtino saugiojo dokumento blanko privalomąją formą, arba jos pagal kompetenciją įgaliotos institucijos ar įstaigos teisinio reguliavimo dalykas. Atkreiptinas dėmesys, kad gaminant saugiuosius dokumentų blankus yra naudojama įslaptinta informacija, todėl saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugų viešieji pirkimai yra vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatomis.

Kokie teisės aktai nustato, kaip saugieji dokumentai ir saugieji dokumentų blankai naudojami, saugomi, sunaikinami?

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos informuoja, kad nėra nustatyta bendra saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitos, saugojimo ir naikinimo tvarka. Siekiant užtikrinti, kad svarbūs valstybės ir savivaldybių dokumentų blankai neteisėtai nepatektų tretiesiems asmenims, Tarnybos nuomone, valstybės, savivaldybės institucijoms ar įstaigoms, kurios savo veikloje juos naudoja, būtų tikslinga konkrečių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą, saugojimą, sunaikinimą reglamentuoti tos institucijos ar įstaigos teisės aktu.

Kur galima rasti banderolių atvaizdus ir aprašus?

Banderolių pavyzdžių atvaizdus ir technologinės apsaugos priemonių aprašus visuomenei galite rasti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos interneto svetainės skyriuje „Registras“.
Daugiau informacijos galite gauti paskambinę tel. (8 5) 270 9165 ir (8 5) 212 3450.